ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/achu-seeks-kannadasan-s-help--10000653...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/bala-gets-electrocuted--1000066277-e t...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/nila-throws-a-challenge-at-bala-100006...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/aarumugham-writes-a-letter-1000070399-...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/nila-warns-palani--1000072955-e to wat...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/nila-remembers-bala-s-eyes-1000068794-...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/bala-nila-and-a-moment--1000064694-e t...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/bala-is-stabbed--1000062765-e to watch...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/nila-and-bala-stay-at-a-hotel-10000685...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/bala-and-his-friends-get-caught-100007...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/nila-shares-a-moment-with-bala--100006...

ரெட்டைவால் குருவி! Click here http://www.hotstar.com/#!/rettai-vaal-kuruvi-3931/madyane-flirts-with-nila--1000068472-e...